Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Anver s.r.o.
sídlo: Urugayská 438/6, 120 00 Praha 2
zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 38526| IČ: 63987881, DIČ CZ63987881
tel. +420 776 620 870, e mail: info@glennmiller.cz | www.glennmiller.cz ‐
Obchodní podmínky pro prodej vstupenek
obchodní společnosti Anver s.r.o.
se sídlem Urugayská 438/6, 120 00 Praha 2
identifikační číslo: 63987881
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38526
pro prodej zboží (vstupenek) prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese
www.glennmiller.cz
1. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Anver s.r.o. Urugayská 438/6, 120 00 Praha 2, IČ: 63987881, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38526 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.glennmiller.cz (dále jen „webová stránka“).
2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.
3. Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e mail, je li známo, nebo na obecný telefon či e mail, uvedený v sekci Kontakty na  webové stránce.
4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodejcem.
2. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky. 2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
3. Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e mail ‐ zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.
4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.
5. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.
3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny
1. Prodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.
2. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
3. Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.
4. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.
4. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky
1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.
2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.
3. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.
4. Vstupenky se na dobírku nezasílají.
5. Odstoupení od smlouvy
1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez
udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.
6. Reklamační řád
1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku VI.
2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.
4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.). ‐
5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, ‐ že prodejce zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodejci, že mu vstupenka nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále  postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.
a) Prodejce se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e mail, ‐
b) V případě, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se prodejce vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
6. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím ‐ tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
7. Dojde li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet ‐ níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.
8. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno.
K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.
7. Ochrana osobních údajů při prodeji
1. Prodávající během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje prodávající shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek. Prodávající údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky. Prodávající je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
2. Prodávající během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:
a) Za účelem doručení vstupenky kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek a umožnění vstupu kupujícího na Akci;
b) Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;
c) Za účelem plnění zákonných povinností prodávajícího.
3. Poskytnutím osobních údajů prodávajícímu, resp. nákupem vstupenky dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.
4. Prodávající nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.
5. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat prodávajícího.
6. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých údajů.
7. Prodávající může využít kontaktní údaje kupujícího k zasílání obchodních sdělení prodávajícího v případě, že o zasílání těchto sdělení kupující výslovně zažádá.
8. Závěrečná ustanovení
1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.
4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová http://www.coi.cz.
V Praze 15.2.2018, Anver s.r.o.

Souhlas s užitím osobních údajů Anver s.r.o.

sídlo: Urugayská 438/6, 120 00 Praha 2, IČ: 63987881
Vyplněním a odesláním registračního formuláře dávám společnosti Anver s.r.o., sídlem Urugayská 438/6, 120 00 Praha 2, IČ: 63987881, zastoupenému Verou Chidirovou, jednatelem, která je zapsána v OR Městského soudu v Praze, sp.zn. C 38526 a všem partnerům Akcí uvedených na jejich webových stránkách (dále jen „správci“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto formuláři, za účelem prověření platné účasti na příslušné Akci, na kterou jsem se registroval nebo v budoucnu registruji na www.glennmmiller.cz, pro další obchodní a marketingové účely správců a dále pro účely zasílání informací o Akcích, to vše na dobu 10 let.
Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy se správcem a pro její následné plnění. Souhlasím též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách příslušné Akce. Zároveň vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených kterýmkoli ze správců, zejména za účelem přijetí plateb a ověření platby za účast na Akci. Správci jsou oprávněni k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje týkající se mé osoby (e-mail, webové stránky, telefon). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Dávám správcům souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s mojí účastí na Akci, pořádáním Akce a předáváním výhry (dále jen „snímek“)pro komerční účely, zejména pro účely marketingu, reklamy a propagace správců, jejich činnosti, akcí jím pořádaných nebo v jeho kooperaci, jakožto i pro účely marketingu, reklamy a propagace správců na všech komunikačních médiích (zejména, tiskových a audiovizuálních) bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný subjekt snímek v souladu s jeho určením poskytne.
Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Vám správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu, zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím. Získáte-li dojem, že správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukromí nebo se zákonem, zejména že zpracovává nepřesné osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování, jste oprávněn písemně požádat o vysvětlení, a o odstranění případného závadného stavu
(zejména o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo o likvidaci osobních údajů). Shledá-li správce žádost jako oprávněnou, je povinen neprodleně odstranit závadný stav, a o těchto opatřeních Vás písemně (e-mailem) informovat. Zjistíte-li, že správce zpracovává osobní údaje, které jsou nesprávné nebo neaktuální, jste oprávněn žádat okamžitou opravu těchto osobních údajů. Nevyhoví- li správce těmto žádostem, jste oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů ( dále jen „UOOÚ“). Jste oprávněn obrátit se na UOOÚ s podnětem přímo i bez předchozí žádosti. Vznikne-li Vám v důsledku zpracování osobních údajů jiná než hmotná újma, jste oprávněn uplatňovat nároky z titulu ochrany osobnosti dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.